Besluit van de Waalse regering voor toelating max. toegelaten massa 50T

Vanaf 1 mei 2018, gaat het besluit van de Waalse regering van 29 maart 2018 tot betrekking van het maximale gewicht tot 50.000kg voor voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig met drie assen en een opleggen met 3 assen in voege mits bepaalde voorwaarden: 

Voorwaarden:
a) Gelede voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig met drie assen en een oplegger met drie assen;
b) Slepen bestaande uit een motorvoertuig met drie assen of meer en een aanhangwagen met drie assen of meer, mits de volgende voorwaarden:

(1) alle assen zijn van het type "luchtvering" of als gelijkwaardig erkende vering;
(2) de afstand tussen twee assen is gelijk aan of hoger dan 1,3 m;
(3) de maximale massa van elk tridem zoals bedoeld in punt 1.6.4 bedraagd 25.000 kg;
(4) gelede voertuigen of slepen worden uitgerust met een sensorvoorziening die de bestuurder de maximummassa van het voertuig en de belasting op elke as vermelden;
(5) de trekker van aanhangwagens of opleggers is van categorie N3, gedekt door een proces-verbaal van goedkeuring afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie, en voldoet aan de minimale milieucategorie EURO V, overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheids-onderdelen, of overeenkomstig het reglement nr. 49 ECE;
(6) de systemen EBS (Electronic Braking System), AEB (Automatic Emergency Braking) en ESC (Electronic Stability Control) of RSC (Rolling Stability Control) zijn verplicht en de calculator en de modulator van EBS reageren onmiddellijk in functie van de ladingsgraad van de voertuigen;
(7) de bestuurder van een voertuig en sleep houdt een minimale afstand van 50 m met de andere voertuigen en slepen waarvan de maximale toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt;
(8) de bijzondere regels van punt 1.4.2. kunnen niet worden toegepast.

(AGW van 29/03/2018: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2018-04-09&numac=2018201709&caller=summary

Deze nieuwe regel is enkel van toepassing in het Waalse Gewest. 

Gevolgen voor het uitzonderlijk vervoer:
- Uitzonderlijk vervoer die uitsluitend in het Waals gewest circuleert;

- Het uitzonderlijk voertuig dat voldoet aan de voorwaarden van het decreet van de Waalse Regering  moet een massa hebben die overeenstemt met de technische voorschriften om in de vergunningsaanvraag op te geven;

- Het uitzonderlijk vervoer dat ook moet rijden in één of meerdere andere regio's buiten het Waalse Gewest;

- Van zodra het voertuig moet circuleren in andere regio's, moet de massa, die niet voldoet aan de eerder geldende voorschriften, vermeld worden op de vergunningsaanvraag en moet een voertuigformulier ingevuld worden.

 

Bron:
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/note_agw_autorisant_une_masse_maximale_de_50t_20180502.pdf