Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1. De overeenkomst tussen schuldeiser en opdrachtgever komt tot stand wanneer opdrachtgever de offerte heeft aanvaard. Deze aanvaarding is aan geen formele vereisten onderworpen. Elke afstand van plichten na deze aanvaarding komt neer op een contractbreuk.
Art.2. De overeenkomst wordt beheerst door de bepalingen van het C.M.R.- Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999), alsmede door de hierna omschreven algemene voorwaarden.
Art.3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de factuur. Behoudens andersluidend beding tussen partijen zijn de facturen betaalbaar dertig kalenderdagen na factuurdatum. Eventuele opmerkingen dienen dan ook op straffe van verval binnen de dertig kalenderdagen schriftelijk en aangetekend te worden gericht aan de bedrijfszetel van schuldeiser.
Art.4. Alle bedragen vermeld op de factuur zijn integraal betaalbaar. Eventuele kortingen of uitstel van betaling kan enkel mits schriftelijke toestemming van de onderneming gebeuren.
Art.5. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de wettelijke intrestvoet. Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125 euro als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring.
Art.6. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de prijs en de eventueel door de opdrachtgever gevorderde bedragen.
Art.7. De verschillende schuldvorderingen tegen de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de schuldeiser al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.
Art.8. Schuldeiser heeft het recht om zelf en zonder voorafgaande toestemming van de rechter, de overeenkomst te ontbinden telkens wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.
Art.9. Schuldeiser is onderworpen aan een inspanningsverbintenis. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte staat van het wegdek of voor enige andere omstandigheid dewelke zij niet redelijkerwijs kon voorzien.
Art.10. Enkel de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde is bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze factuur of haar voorwaarden.
Art.11. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.