Algemene voorwaarden

Art.1.De overeenkomst tussen MARCOTRANS bv en/of MARCOTRANS FRANCE SARL (hierna: “schuldeiser”) en opdrachtgever komt tot stand wanneer opdrachtgever de offerte heeft aanvaard. Deze aanvaarding is aan geen formele vereisten onderworpen. Elke afstand van plichten na deze aanvaarding komt neer op een contractbreuk, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Art.2. De overeenkomst wordt beheerst door de bepalingen van het C.M.R.- Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999), alsmede door de hierna omschreven algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever andere algemene voorwaarden aan de schuldeiser overmaakt, zullen deze de schuldeiser op geen enkele wijze binden.

Art.3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de factuur. Behoudens andersluidend beding tussen partijen zijn de facturen betaalbaar vijftien kalenderdagen na factuurdatum op de zetel van de schuldeiser. Eventuele opmerkingen dienen dan ook op straffe van verval binnen  de vijftien kalenderdagen schriftelijk en aangetekend te worden gericht aan de bedrijfszetel van de schuldeiser.

Art.4. Alle bedragen vermeld op de factuur zijn integraal betaalbaar. Eventuele kortingen of uitstel van betaling kan enkel mits schriftelijke toestemming van de schuldeiser gebeuren.

Art.5. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de intrestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125 euro als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring. 

Art.6. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de prijs en de eventueel door de opdrachtgever gevorderde bedragen.

Art.7. De verschillende schuldvorderingen tegen de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de schuldeiser al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

Art.8. Schuldeiser heeft het recht om zelf en zonder voorafgaande toestemming van de rechter, de overeenkomst te ontbinden telkens wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

Art.9.Schuldeiser is onderworpen aan een inspanningsverbintenis. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte staat van het wegdek of voor enige andere omstandigheid dewelke zij niet redelijkerwijs kon voorzien.

Art.10. Enkel de rechtbanken van de afdeling Oudenaarde zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze factuur of haar voorwaarden. Het Belgisch recht is van toepassing op de factuur en op enige betwisting daaromtrent.

Art.11.Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.